Search form

Luka 22:36

36Ago sewa nu noko numorekare ego senua awa, “Ota zeme meni awa ema zo nu moni itia ami puro nuaise. Ota kaita puro noya ami da ago waise. Ota ema zo nu bogi waira kasiwa tepo giro tama woi nuso potaise zuma gayara nu noko bogi waira kasiwa zo zuma gaero pumae.