Search form

Luka 22:38

38Ago senu nukare ego sewa awa, “O Tua, giyo. Nakai bogi waira kasiwa eto itia ewa.” Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Nena amira oko tona. Dou!” Ago senua awa.