Search form

Luka 22:44

44Yesu nu duba zazaumunu isa zewai wero toinu wiri nuso orara ine wero muro ose zebura ninua.]