Search form

Luka 22:45

45Nu isa tomite eriro bua mai nuso nana baro nukare duba nai tamuro mou wero gitawa inoiwa ginua.