Search form

Luka 22:46

46Giro awa-uzero numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro gitawa inowi? Nikare eriu isa sawe. Inuawa nena etetenai ami muro nikare tamamia.”