Search form

Luka 22:47

Yudas nu Yesu iwo emara nana wanera potinua.

47Yesu nu ge ago toise itinu ema dubu bamu meni nuso nana muwa. Ema zazo nuso Yudas, nu awa bua mai 12 amira nana zo, nu ami gita wenu muwa. Nu Yesu imamu sero nuso nana zorage bamunua.