Search form

Luka 22:48

48Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Yudas, ni nogoro na Emara Mai imai niso meni kereniro goroba emare potamu inosi?”