Search form

Luka 22:52

52Yesu nu pris babezinomare ibu bamura polis amira dia enire simai enire nukare nu ziro pumamu sero muwa giro numorekare ego senua awa, “Nikare kasiware dobare puro tupewa, awa goroba ema zo puro benamu mago inowa.