Search form

Luka 22:54

Petoro meni Yesu begi wenua.

54Ge ago senu nu saniro puro bamuwa. Nu puro pris bamubake amira nana so duru bamuwa. Ata Petoro meni awa asike noise nu ama ganenua awa.