Search form

Luka 22:55

55Nukare so amira goma mokara toiwa eni meni niao wero amire arumuro awinoise itiwa Petoro nu numorekare dai arumuro itinua awa.