Search form

Luka 22:58

58Ago senu borere tepo noko zo meni muro nu giro ego senua awa, “Ni dai ema amira bua mai zo.” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Otao, na tepo awa.”