Search form

Luka 22:59

59Ama aua zo tepo wenu amire noko zo meni zewai wero ego senua awa, “Me memeka, ema ei awa numore dai nowia. Nu Galilaya ema zo.”