Search form

Luka 22:61

61Ago wenu Tua meni ewesemuro iri Petoro nana ninua. Ago wenu Petoro nu Tua meni ge gita numore ego senua awa kotumunua, “Nine pi emire kokara ge kaka samure gita ‘Na Yesu kaka gamu’ ago sasa be etorobara wamunoya.”