Search form

Luka 22:64

64Ago inoise mo sibi meni giti moka nuso gogo wero zasero diro nu atata wero ego sewa awa, “Ni porofete wero giro se, ema ni doinoya amira zazo aweni?”