Search form

Luka 22:67

67“Ni ge se. Ni Yuda emara Soyai Ema Kristota tepo ni?” asewa nu senua awa, “Na nimorekare samunona, ata nikare gawa oko me wamunoya.