Search form

Luka 22:71

71Ago senu nukare ina-sa wero sewa awa, “Nakai ge ne noko ninamunonikai? Be nuso meni Anutura zazo dena-betena weti ninenakai waya wetia awa.” Ago sewa awa.