Search form

Luka 22:8

8Are Yesu nu mai eto Petoroto Yohanere iyetitinoise ego senua awa, “Nito baro ame nasokai sia wewoto muro nanekai.”