Search form

Luka 23:1

Nukare Yesu puro baro Pilato nana benaura ena gera potiwa.

1Ago senu nukare dapikarago eriro nu puro baro Pilato nana potiwa.