Search form

Luka 23:10

10Ata pris babezinomare lo ge gipai emare nukare ami nusoto nana zorage dopero Yesu gera zewai-zawai potiwa.