Search form

Luka 23:14

14numorekare ego senua awa, “Nikare ema ewa puro naso nana muro nu ema bama bogi warise duba gainoya ago sesewa, ata na benau nisokarera ena susu nuso gamu sero atata wetena. Ata sana niniu. Nikare ge nera sero ema ei awa gera potitinowi? Na pasina nuso zo da di oko tamena. Tepo awa.