Search form

Luka 23:15

15Herode nu dai ago wero giro noko poti nasokai nana mia. Ata sana niniu. Pasina nuso meni betaira te oko inoya.