Search form

Luka 23:18

18Are Pilato ge ago senu giro ema bama dubu bamu ami te-tetemo arero zawa sero ego sewa awa, “Ema awa deu betai, Barabas besawa kei awero nasokare nana mae.”