Search form

Luka 23:19

19Barabas nu gita nata mokara ena bogi zo dia emare inomite mai zo denu betenu giro nu benai sora potiwa itisonua.