Search form

Luka 23:20

20Pilato meni Yesu besamu sero numorekare ge noko senua,