Search form

Luka 23:21

21ata nukare noko zawa gatero ego sewa awa, “Nu ni pasinaira deu, nu ni pasinaira deu!”