Search form

Luka 23:22

22Ago sewa nu noko numorekare senu be etorobara wenua, “Nogoro ago towi? Nu pasina ne wisi? Na pasina nuso waya nu dai betaira te awa kau inona. Are na sana nu wamu meni dero duara bayamunoya.”