Search form

Luka 23:25

25Ota ema gita bogi diare inomite mai denu betenu nu benai sora potiwa itisonua, nu awa ema bama meni pumamu sewa giro Pilato meni besenu bamunua. Ota Yesu meni awa Yuda ema meni nu betaise sewa giro Pilato meni soldia nana wanera potinua awa.