Search form

Luka 23:26

Nukare Yesu ni pasinaira dewa.

26Nukare Yesu puro susaumite ema zo ebete ena tamuwa. Ema awa zazo nuso Simon; nu Sairini natara; nu muro nata bamura toyamu inoinu nukare nu saniro ni pasinai puro nuso nana gape potiwa dimuro Yesu ama ganero bamunua awa.