Search form

Luka 23:29

29Sana niniu. Ama be zo kei awamunoya be amire nikare duba nitinoise ego samunowa awa, ‘Bama eronaita bama tini azaita bama mai ami kaka gayamu ami yawa sara warise.’