Search form

Luka 23:3

3Ago sewa Pilato meni nu atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Asenu nu Pilatora ge ina toise ego senua awa, “Iyo. Tosa awa.”