Search form

Luka 23:32

32Nukare pasina mai eto Yesure dai dara betariseto puro bamuwa awa.