Search form

Luka 23:33

33Nukare bamuro so zo zazo Giti Kopira Wetu, amira kei awero Yesu ni pasinaira dewa awa. Ago wero pasina mai eto dai dero Yesu nana zo enibara zo enibara ago potiwa dopewato awa.