Search form

Luka 23:36

36Soldia ema dai nu isimuwa. Nukare nuso nana zorage muro ou dokaka numore potiro