Search form

Luka 23:37

37ego sewa awa, “Ni Yuda emara ema tua noma giro ni nitope soremu.”