Search form

Luka 23:39

39Pasina mai eto nuto dai ikoniwa amira zo meni Yesu isipitinoise ego senua awa, “Ni Soyai Ema nasokare Kristo asinoraya ni nitope sorepitinoise nato dai soremu.”