Search form

Luka 23:4

4Ago senu giro Pilato noko ewesemuro ema giti kopi ata ema bama diti bamu amire ego senua awa, “Na ge nera sero ema ei awa gera potamunoni? Na pasina nuso zo oko tamena.”