Search form

Luka 23:40

40Ago senu pasina mai zo meni ge awa niniro numa seninoise ego senua awa, “Ni mou nune dipinoya ago ine dipinosa. Ni Anutu azu kaka wamu ni?