Search form

Luka 23:42

42Ago sero senua awa, “Yesu, ni ama ema tua wero noma kei awero na kotumuyo.”