Search form

Luka 23:51

51Otao mamai nuso meni Yesu gera potiro damu sewa nu ginu waya wenu nukare kaka soremamu donua. Ema ami Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be dia noisonua.