Search form

Luka 23:53

53Senu nininu woi nuso ni pasinaira ena puro mo kapawai iboi-tatana meni ewero poti omata so zo wamai amira ninua. Gita ema zora woi ago kaka potamu.