Search form

Luka 23:55

55Ota bama nukare gita Galilaya ena eriro Yesure dai muwa ami Yosefe ama ganero baro bi diti awa giwa awa. Ago inoise Yosefe nu Yesura woi nogo nogo potinu awa dai giwa.