Search form

Luka 23:6

Nukare Yesu Herode nana benaura ena gera potiwa.

6Ago sewa Pilato meni niniro nukare atata wero senua awa, “Ema ewa nu Galilaya emata?”