Search form

Luka 24

Yesu betaira ena seka wero erinua.

1Sande pina atitinoinu pina-pana gamu nukare ou zamare gita sia wewa awa puro bi ditira bamuwa awa. 2Baro ego giwa: Omata bi ditira omata so gazai awa enibara baro itinu giwa. 3Are omata sora toiwa, ata nukare Tua Yesura woi kau wewa. 4Nukare woi nuso kau wero itazaita inoise itiwa ema eto tama woi nusoto awa kapawero zasimai ami nusokare nana zorage dopero itiwato giwa. 5Bama nukare giro azu wero iri dura zebura niro zebu ua wewa. Ata ema eto ami numorekare ego sewato awa, “Nikare nogoro giro ema nuai ewananare nowia awa betaira masira ena kau inowi? 6Nu ego oko itia. Nu emoko eria. Nikare ge gita Galilaya itise nimorekare senua awa kotumuro giu. 7Nu nimorekare ego senua, ‘Nukare na Emara Mai poti pasina emara nana wanera namunora. Ago wara nukare na ni pasinaira dara betamunona. Betero be etorobara ago tepo wai amire noko seka wero eramunona.’ Nimorekare ago senua.” 8Ema eto meni ago sewato giro bama nukare Yesu ge gita senua awa kotumuwa kei awenua. 9Are nukare bi diti doro noko ewesemuro baro bua mai nuso 11 ata ema bama enire dai nena kei awenu giwa amira ge uge wewa awa. 10Bama ami ge awa aposolore sewa: Maria nu Madalara, ata Yoana, ata Yakobora mia Maria, nukare ata bama eni ami ge awa aposolore sewa. 11Ata aposolo meni bamera ge niniwa me amu wenu giro dowa. 12Ata Petoro meni awa eriro sumuro baro omata sora ena dupuniro iri du niro mo gege itinu ginua. Ago wero noko ewesemuro sora baro nena kei awenua amira susu kau inoise kotumai saisai wenua.

Ema eto Yesu Emeas ebete ena giwato.

13Ata waiko be da amire nusokare nana ema eto nuto aita wero bamu nata kiaka zo zazo Emeas amira namu bamuwato. Ebata awa Yerusalem doro bamu Emeas nai awa 11 kilomita. 14Nuto susawiseto ge nena bamubamu kei awenu giwato amira uge didinoise 15susauwato Yesu nu nutope kei nusoto nana niro numoreto dai bamunua. 16Nuto numore dai susawise nu giwato oko kei awenua, nera kota, Anutu meni kotumai nusoto siro-siro wenua. 17Nu numoreto ego senua awa, “Nito nena nera toise susawewito?” Ago senu nuto doperoto duba nitinoise itiwato. 18Ago inoise nusoto nana ema zo zazo nuso Kliopa ami ge ina ego senua awa, “Esewa Yerusalem ena aunitinoise nowera ami tani bamubamu be zeme emire kei awitaya amira oziga awa ninitinora. Ata ni imata ami kaka ninamu inosa, atonua!” 19Ago senu Yesu meni nuto atata wero ego senua awa, “Tani nere towito?” Ago senu nuto numore ego sewato awa, “Tani awa Yesu Nasarete natara ema amira nana kei awitaya. Nu porofete, are nu tani putoure inoise ge putoure tugata inoise Anutu nana benaura o ema bama nana benaura nowia. 20Ata pris babezinomare ema giti kopi babezinoma nasokaire meni numa iwora wanera potera nukare ge tiro nu dara betaise sero nu ni pasinaira detera betitaya. 21Ata nakare ego kotupitinoise nowenakare. Ema ami Isreli ema nakare iwora wanera ena soyamunoya. Awa daba kota, detera beteti nonakai waiko be etorobara inoya. 22Ata be zeme emire bama eni dubu nasokarera nunekare ami ge zo sesera nakare niniro kotumai sisinoise itazaita inonakare. Awa nukare pina-pana gamu eriro bi ditira baera. 23Ata nukare Yesura woi kaka tamamu wetera. Ago wero nukare noko tera ewesemuro ge ego sesera, ‘Nakare angelo genakare angelo meni nu noko seka wero eria ago seserato.’ 24Bama meni ago sesera giro ema eni dubu nasokarera ami eriro bi ditira baro bama meni sesera te ago ine gera. Ata numa kaka tamamu wetera.” 25Ago sewato giro Yesu meni numoreto ge ego ine senua awa, “O nito kotumai tepo. Ge dapikarago porofete meni gaewa awa nikare nogoro gai me waira timara inowewi? 26Soyai Ema Kristo nu gita yaya tamuro amire ama simai zasimaire nuso pumaise sai itia, awa nikare kaka gamu ni?” 27Yesu meni ago sero ge nuso Tuara gera gaewa itewia amira susu awa numoreto kerenamu sero ge Mose ata porofete dapikarago meni gaewa amira ana zaawero tutuku-tataka niro senua awa. 28Nukare susaumite nata amira kei awamu zorage awewa Yesu nu bayaira wenu 29nuto nu soero sewato awa, “Waiko osisinoi pi emoko ziamu inoya. Are ni namoreto dai itamunosa.” Ago sewato giro nu numoreto dai toiro itinua. 30Ago itise nukare nena namu inoise nu ame pumuro kokopai Anuture sero ewero numoreto potinua awa. 31Nu ago numoreto wenu nuto nu giwato kei awenu giro nu tutamu tepo wenua. 32Ago wenu nuto sewato awa, “Nakai ebete aita inonakai nu namorege ge tugata wetia, noko gera susu namorege kerenia, be amire moka nasoge meni kare wietia.” 33Nuto ge ago toiseto eriro aita wero noko ewesemuro Yerusalem bamuwato awa. Ago wero nuto bua mai 11 ata otao mamai enire auniro itiwa tamuwato awa. 34Tamuwato nukare numoreto ego sewa awa, “Me memeka, Tua noko tera eria. Eriro Simon nana kei aweti gia.” 35Ago sewa nuto ebete ena aita inoise tani wewa amira uge didinoise sewato awa, “Nu ame eweti amire nato nu genato kei awetia.” Ago sewato awa.

Yesura bua mai meni nu giwa.

36Nukare ge awa toise itiwa Yesu nu nutope nusokare nana soe damu dopero ego senua awa, “Nikare duba ewananare itiwo.” 37Ata nukare titibi awero bita asero azu bamu wewa. 38Ata nune numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro itazaita inoise kotumai nisokare sisinowi? 39Nikare te-wana naso giu, na natope kei awero itena. Wana nisokare meni na ziro giu. Bi awa tama aiso tepo, ata nane meni awa tama aisore itena ewa.” 40Ago sero nu te-wana nuso numorekare gipenua. 41Ago wenu nukare nu giro yawa sara bamu wewa, ata noko itazaita wero ge tepo wenu usero itiwa awa. Ago wewa giro nu numorekare ego senua awa, “Nikare nena nai eni ego itita?” 42Ago senu giro wo ita gita moewa itinua awa potiwa 43nu nusokare nana benaura ena puro ninua.

44Nu ge numorekare ego senua awa, “Gita na nimorekare dai noise ego sena awa, ‘Ge namore gita gaewa — Mosera lo ge enata porofetera bukura enata Sam bukura ena gaewa — ge awa dapikarago me wamunoya. Ago sena.” 45Ago sero nu kotumai nusokare zinu zazenu nukare be amire Anutura ge gayai amira susu giwa kei awenua awa. 46Nu numorekare ego senua awa, “Anutura ge gayai ego ine itia. Na Soyai Ema nisokare Kristo meni yaya tamuro betana waiko be etorobara tepo wai noko bi ditira ena eramunona. 47Are nikare Yerusalem ena zaawero oziga naso kerenawa ema bama dubu sero meni niniro zazo naso zawa toise duba kapetenara amire Anutu meni pasina nusokare duamunoya. 48Nikare nena bamubamu gosinowewa amira ge kereniro toise noiwo. 49Sana niniu: Ozana Mama naso meni nimorekare potamu senua awa iyetana ose nisokare nana namunoya. Ata nikare nata ewa oko duawe. Nikare ego itawa putou utura ena ose nisokare nana nai amire nata doro buara bayamunowa.” Ago senua awa.

Anutu Yesu pumunu witi utura ninua.

50Yesu meni ago sero nukare puro bamu Betani nate niro nu wana buyaniro nukare gawa wenua. 51Nu nukare gawa inuaise Anutu nu pumunu nu nukare doro witi utura ninua. 52Ago wenu nukare nu bowi wero yawa sara bamubake inoise noko tera ewesemuro Yerusalem bamuwa. 53Ago baro noise nukare be eyaya ibu bamura toiro Anutura zazo de ike nitinoisowa awa.