Search form

Luka 24:1

Yesu betaira ena seka wero erinua.

1Sande pina atitinoinu pina-pana gamu nukare ou zamare gita sia wewa awa puro bi ditira bamuwa awa.