Search form

Luka 24:12

12Ata Petoro meni awa eriro sumuro baro omata sora ena dupuniro iri du niro mo gege itinu ginua. Ago wero noko ewesemuro sora baro nena kei awenua amira susu kau inoise kotumai saisai wenua.