Search form

Luka 24:13

Ema eto Yesu Emeas ebete ena giwato.

13Ata waiko be da amire nusokare nana ema eto nuto aita wero bamu nata kiaka zo zazo Emeas amira namu bamuwato. Ebata awa Yerusalem doro bamu Emeas nai awa 11 kilomita.