Search form

Luka 24:19

19Ago senu Yesu meni nuto atata wero ego senua awa, “Tani nere towito?” Ago senu nuto numore ego sewato awa, “Tani awa Yesu Nasarete natara ema amira nana kei awitaya. Nu porofete, are nu tani putoure inoise ge putoure tugata inoise Anutu nana benaura o ema bama nana benaura nowia.