Search form

Luka 24:25

25Ago sewato giro Yesu meni numoreto ge ego ine senua awa, “O nito kotumai tepo. Ge dapikarago porofete meni gaewa awa nikare nogoro gai me waira timara inowewi?