Search form

Luka 24:26

26Soyai Ema Kristo nu gita yaya tamuro amire ama simai zasimaire nuso pumaise sai itia, awa nikare kaka gamu ni?”