Search form

Luka 24:27

27Yesu meni ago sero ge nuso Tuara gera gaewa itewia amira susu awa numoreto kerenamu sero ge Mose ata porofete dapikarago meni gaewa amira ana zaawero tutuku-tataka niro senua awa.